make it fly, Nascom, Verkoopsvoorwaarden

Op deze pagina kan je de verkoopsvoorwaarden van Nascom inkijken.

Artikel 1 - Partijen

1.1 Nascom : naamloze vennootschap Nascom, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk C-Mine 129, en met ondernemingsnummer 0646.949.022.

1.2 Opdrachtgever : natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Nascom diensten en/of producten aanbiedt en/of verkoopt met het oog op het ontwikkelen van websites, webshops, mobile apps en andere webapplicaties, en het uitwerken van online strategieën.

 

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1. Op de aanbiedingen van Nascom alsook de overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en Nascom zijn enkel huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere alsook met uitsluiting van die van de opdrachtgever.

2.2. Nascom behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de website van Nascom. Indien reeds een overeenkomst zou bestaan tussen Nascom en een opdrachtgever, dan zullen de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de eerstvolgende nieuwe bestelling geplaatst door de opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig mits deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Nascom en de opdrachtgever.

2.4. De opdrachtgever erkent dat hij voorafgaand aan elke bestelling bij Nascom kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. In ieder geval erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk en op onherroepelijke wijze dat deze algemene voorwaarden tot zijn kennis werden gebracht en hij ze heeft aanvaard, zowel bij het plaatsen van een bestelling, het ondertekenen van een offerte als bij het ontvangen van een factuur van Nascom.

 

 

Artikel 3 - Bestellingen & offertes

3.1. Alle offertes en prijsopgaven van Nascom zijn geheel vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding ervan door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 3 maanden na de offertedatum. Hierna verkrijgen zij een louter informatieve waarde. Alle in de offerte vermelde prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW.

3.2 Behoudens specifieke betalingsmodaliteiten die tussen Nascom en de opdrachtgever zijn afgesproken, zal de opdrachtgever na aanvaarding van de offerte een voorschot van 20 % betalen en daarna de maandelijkse facturatie volgens de vorderingsstaat van de werken.

 

 

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte wordt ondertekend door de opdrachtgever en alleszins op het ogenblik van de betaling van een overeengekomen voorschot. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten akkoorden tussen partijen. De offertes met de technische beschrijving van de producten en/of diensten maken samen met onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden één geheel uit.

4.2 Voor elke wijziging die de opdrachtgever vraagt aan de oorspronkelijke bestelling, zal desgevallend een meerprijs worden aangerekend, die het voorwerp zal uitmaken van een bijlage aan de overeenkomst.

4.3 Nascom behoudt zich het recht voor om, in geval van verhoging van de kostprijs, de prijs van de bestelling verhoudingsgewijs te verhogen.

4.4 Elke annulering van een bestelling dient via aangetekend schrijven of per e-mail te gebeuren.

4.5 Ingeval van een annulering van de bestelling door de opdrachtgever, is Nascom gerechtigd hetzij een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de prijs van de bestelling, hetzij de vergoeding van de daadwerkelijke schade in te vorderen. In voorkomend geval is Nascom gerechtigd het reeds betaalde voorschot in te houden en in rekening te brengen met de te betalen vergoeding.

4.6. Partijen kunnen in onderling akkoord steeds overeenkomen om wijzigingen aan te brengen aan de bestaande overeenkomst, voor zover dit op schriftelijke en uitdrukkelijke wijze gebeurt.

4.7 Nascom zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij gaat hierbij een middelenverbintenis aan.

4.8. Nascom zal de uitvoering van haar verbintenissen opschorten van zodra de opdrachtgever nalaat de betalingsmodaliteiten te eerbiedigen.

4.9. Indien en voor zover de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nascom het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.10 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Nascom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Nascom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en desgevallend de uit deze vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aan te rekenen.

4.11 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan Nascom de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.12 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan contractuele wanprestatie die hij niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een daartoe ter post verstuurde aangetekende ingebrekestelling door Nascom, heeft Nascom het recht om de uitvoering van overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, onverminderd het recht van Nascom om te handelen als bepaald onder artikel 6.

4.13 De door Nascom meegedeelde leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en binden Nascom niet. Gelet op het feit dat de door Nascom meegedeelde leveringstermijnen slechts als aanwijzingen gelden, geeft de vertraging in de levering de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of prijsvermindering noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, voor zover deze vertraging redelijk is.

 

 

Artikel 5 - Overmacht

5.1 Nascom is vrijgesteld van de uitvoering van haar opdracht in geval van overmacht en zolang de overmacht duurt, d.i. elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis volstrekt of redelijkerwijs onmogelijk maakt.

5.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Nascom alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het ogenblik dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

5.3 Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Nascom geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

 

Artikel 6 - Beëindiging van de overeenkomst

6.1 Nascom en de opdrachtgever kunnen op ieder ogenblik op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze overeenkomen om een einde te stellen aan hun samenwerking, de overeenkomst bijgevolg in onderling akkoord te beëindigen en de beëindiging modaliteiten hiervoor te bepalen.

6.2 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan contractuele wanprestatie die hij niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een daartoe ter post verstuurde aangetekende ingebrekestelling door Nascom, heeft Nascom, naast het recht om de uitvoering van overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen als bepaald onder artikel 4, het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

6.3 De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een contractuele wanprestatie.

6.4 Bij de beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Nascom geleverde diensten en/of producten betalen, alsook de kosten die Nascom moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Nascom nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Nascom. Bovendien behoudt Nascom het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

6.5 Overeenkomsten die louter betrekking hebben op door Nascom verleende hostingdiensten kunnen ten allen tijde worden beëindigd per aangetekende brief, mits naleving van een opzegperiode van drie maanden.

 

Artikel 7 - Prijzen, facturatie & betalingsmodaliteiten

7.1 De prijzen worden opgesteld in EURO (€), BTW exclusief.

7.2 In geval van prijsschommelingen op de markt, wijzigingen in de toepasselijke taksen alsook van gebeurtenissen die zich na de aanvaarding van de bestelling voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van Nascom en die de uitvoering van de overeenkomst duurder maken, behoudt Nascom zich het recht voor om de prijzen aan die gewijzigde omstandigheden en/of die objectieve marktgegevens aan te passen.

7.3 Wanneer de overeenkomst in onderling overleg tussen partijen is herzien of ontbonden wegens overmacht, zullen eventuele reeds geleverde prestaties door Nascom tot aan het ogenblik van overmacht alsnog gefactureerd worden.

7.4 Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afwijking zijn de facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

7.5 Elke op de vervaldatum onbetaalde som geeft van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aanleiding tot een conventionele intrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldatum onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een conventionele schadevergoeding, te beschouwen als schadebeding, ten belope van 12 % van de onbetaalde gefactureerde som en met een minimum van € 50,00 per openstaande factuur.

7.6 In geval van laattijdige betaling, zal elke (gedeeltelijke) betaling eerst afgetrokken worden van de kosten, vervolgens van de vervallen interesten en ten slotte van het kapitaal, in overeenstemming met artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, in weerwil van de inhoud van elke meegedeelde afrekening en van elke vroeger meegedeelde tussentijdse aanwending.

7.7 In geval van gerechtelijke invordering van een factuur, is de opdrachtgever daarenboven de redelijke invorderingskosten verschuldigd, met inbegrip van de interne beheerskosten welke het bedrag van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.

7.8 De volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere facturen die op naam van dezelfde opdrachtgever opgesteld zijn, zelfs al zijn deze facturen op termijn betaalbaar, onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. Bijgevolg wordt de totale som van de nog openstaande facturen opeisbaar. Bovendien laat elke vertraging in de betaling Nascom toe om onmiddellijk de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen.

 

Artikel 8 - Klachten & factuurprotest

8.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde producten en/of diensten de gelegenheid om op schriftelijke, duidelijke en omschreven wijze de gebreken, waarmee de geleverde producten en/of diensten behept zouden zijn, aan Nascom te melden. Wanneer binnen voornoemde termijn geen gebreken worden gemeld aan Nascom, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.

8.2 Het melden van een klacht door de opdrachtgever aan Nascom, schort noch zijn betalingsverplichtingen noch de overige plichten van Nascom op, tenzij Nascom beslist om de uitvoering ervan te schorsen ten gevolge van een ongegronde klacht.

8.3 Elk factuurprotest dient per gemotiveerde aangetekende brief binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum aan Nascom ter kennis te worden gebracht. Het gebrek aan een tijdig factuurprotest houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Nascom verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten of te leveren producten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Nascom zijn middelenverbintenissen.

9.2 Nascom is na het uitvoeren van de overeenkomst niet gehouden de opdrachtgever op de hoogte te (blijven) houden van wijzigingen van wet of regelgeving, in het algemeen, die een invloed kunnen hebben op de structuur, inhoud of werking van de website, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

9.3 Nascom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen van derden ten aanzien van de opdrachtgever op grond van een schending van de website van de toepasselijke wetten of reglementen of op grond van een slechte werking van de website.

9.4 Nascom is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste input door de opdrachtgever.

9.5 Nascom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen die door de opdrachtgever worden doorgevoerd, noch voor de onwettige informatie die deze laatste opneemt of laat opnemen op de website.

9.6 Voor zover Nascom bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop Nascom weinig invloed kan uitoefenen, kan Nascom op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, voortkomend uit deze relaties met Nascom of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat dan wel zichtbaar wordt gedurende de relatie met Nascom.

9.7 De totale aansprakelijkheid van Nascom zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan Nascom werd betaald voor de diensten of geleverde producten die aanleiding hebben gegeven tot het schadegeval. Nascom zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de vordering ook moge zijn, waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade welke de opdrachtgever of derden zouden lijden, zoals onder andere (niet-exhaustief) het verlies van verwachte winst, een daling van omzet, verhoogde operationele kosten, het verlies van cliënteel,.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van - maar niet beperkt tot - auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, ideeën, concepten, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders.

10.2 Nascom blijft alleen eigenaar van de door haar verstrekte Intellectuele

Eigendomsrechten zoals auteursrechten en naburige rechten op de in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werken en/of prestaties, behoudens indien andersluidend en schriftelijk overeengekomen tussen Nascom en de opdrachtgever. In dat laatste geval kan Nascom hiervoor een vergoeding bedingen. Ze mogen niet zonder toestemming van Nascom worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Ze mogen niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Al het door Nascom vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nascom niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Nascom. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Nascom gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3 De plannen, ontwerpen, foto’s, tekeningen of andere gegevens die door de opdrachtgever worden overgemaakt teneinde Nascom toe te laten haar opdracht te vervullen blijven eigendom van de opdrachtgever.

10.4 Nascom heeft het recht de werken en prestaties die zij in het raam van deze overeenkomst uitvoerde, te tonen aan andere opdrachtgevers voor commerciële doeleinden. Nascom behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 - Hostingcontracten - Verwerking persoonsgegevens

11.1 Nascom streeft er naar om de veiligheid van de opgeslagen informatie zo veel als mogelijk te garanderen, o.a. door het gebruik van degelijk informaticamateriaal en de toepassing van de meest recente technieken. Deze verbintenis is eveneens een middelenverbintenis.

11.2 Nascom verklaart dat zij dienaangaande verzekerd is tegen de gevolgen van fouten die zij in het kader van haar hostingactiviteiten zou kunnen begaan. Nascom kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht. Nascom is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie. Van zodra Nascom kennis neemt van onwettige informatie, zal zij de informatie onmiddellijk verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

11.3 Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van Nascom, heeft Nascom de hoedanigheid van verwerker. De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wetgeving, op zich te nemen en integraal na te leven. De rechten en plichten van de partijen zullen afzonderlijk in een verwerkersovereenkomst worden vastgelegd. In de verwerkersovereenkomst worden nadere afspraken vastgesteld inzake de verwerking van persoonsgegevens door Nascom als verwerker ten behoeve van de opdrachtgever.

11.4 Nascom zal alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal deze op geen enkele wijze aan derden verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever behalve wanneer de publicatie vereist is voor de werking van de verwerking of wanneer deze moeten worden bekendgemaakt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

11.5 Nascom zal de persoonsgegevens enkel verwerken op basis van schriftelijke instructies van de opdrachtgever.

11.6 Nascom beperkt de toegang tot de persoonsgegevens tot het personeel dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van de overeenkomst.

11.7 Nascom zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om alle persoonsgegeven te beschermen tegen schade, vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

11.8 Na beëindiging van de Overeenkomst beëindigt Nascom de verwerkingsactiviteiten. Nascom zal, naar keuze van de opdrachtgever, alle persoonsgegevens met betrekking tot de beëindigde diensten verwijderen of retourneren en bestaande kopieën verwijderen voor zover technisch mogelijk. Nascom kan kopieën bewaren indien de opslag van persoonsgegevens om wettelijke of reglementaire redenen vereist is.

 

 

Artikel 12 - Geheimhouding

12.1 Nascom en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, alsook de bedrijfsgeheimen, die zij vernemen over elkaar, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden.

12.2 Nascom en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de inhoud en de structuur van de website niet mee te delen of kenbaar te maken aan derden vooraleer de website toegankelijk zal zijn op het internet, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Algemene bepalingen

13.1 Gedeeltelijke nietigheid. De nietigheid, ongeldigheid of toepasselijkheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen die in hun geheel toepasselijk blijven.

13.2 Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht. Elk geding tussen partijen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de gesloten overeenkomsten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Nascom. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing. De opdrachtgever en Nascom erkennen onderling e-mailverkeer als een wettelijk en geldig bewijsmiddel. Bijzondere voorwaarden In afwijking van bovenstaande algemene voorwaarden, worden de volgende bijzondere voorwaarden tussen partijen bedongen. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverkort gelden.

make it fly - Agency Director - Nascom - Yves Vanstraelen

Als je deze pagina bekijkt, ben je hard aan het nadenken over een samenwerking met ons. Twijfel niet om me te contacteren mocht je vragen hebben.

Yves Vanstraelen
Agency Director, Nascom

Nu je hier toch bent, kunnen we je inspireren met onze mooie cases?